Home    Missie    Zalen    Info & Reservatie    Activiteiten    Contact
 
rustenhove
Missie

Opdrachtverklaring van het OC Rustenhove


Het O.C. Rustenhove is eigendom van de vzw Dekanale Werken Brugge-Oost en wordt uitgebaat door de vzw Vrienden van O.C. Rustenhove.

Het O.C. Rustenhove stelt ontmoeting tussen mensen, over de generaties heen, centraal.

Het O.C. Rustenhove wil zich enten op de buurt en verankerd zijn in het gemeenschapsleven.

Het O.C. Rustenhove stuurt aan op wederzijds respect en verdraagzaamheid voor eenieders levensbeschouwing en wil zijn lokalen ter beschikking stellen van organisaties, bewegingen, verenigingen en personen die zich in denken, spreken en handelen óók door deze beide waarden laten leiden.

Door zijn accommodatie ruim toegankelijk te stellen, wil het O.C. Rustenhove het harmonieus samenleven van mensen in de buurt, de parochie en de lokale regio ondersteunen en bevorderen.

Daartoe stelt het O.C. Rustenhove zijn lokalen ter beschikking om mensen samen te brengen rond sociaal-culturele thema’s, levensbeschouwing, geloof en zingeving, educatie en vorming, ontspanning, creativiteit, vriendschap, dienstverlening, opvang, en familiale gebeurtenissen.

Concreet kan hierbij gedacht worden aan b.v. :

  • bijeenkomsten en/of de activiteiten van verenigingen en bewegingen,
  • parochiale projecten en informatieavonden, initiatieven van de buurt of de lokale regio,
  • stedelijke bevraging- of informatiesessies m.b.t. de buurt of de lokale regio,
  • een doopfeest, een communiefeest, een jubileumfeest, een vriendenfeest, een familiefeest,
  • een rouwmaaltijd, een jeugdevenement,
  • schoolondersteunende activiteiten,
  • initiatieven of activiteiten die aspecten van maatschappelijke dienstverlening of lokaal bestuur
  • dichter naar de buurt brengen,

Op deze manier wil het O.C. Rustenhove ondersteunend en stimulerend werken voor de buurtontplooiing, het parochiale en lokale verenigingsleven en de sociaal-culturele organisaties, alsook voor private initiatieven als zij erop gericht zijn om ontmoeting tussen mensen gemakkelijker te maken.
De vzw Vrienden van O.C. Rustenhove behoudt zich wel het recht voor initiatieven te weigeren die tegen de geest van de opdrachtverklaring ingaan of die het harmonieus samenleven met de mensen in de buurt kunnen verstoren.

Het O.C. Rustenhove vindt zijn inspiratie in het christelijke denken en handelen.

Het O.C. Rustenhove handelt vanuit een onverzettelijk geloof in mensen en hun vermogen om verantwoordelijk en zorgzaam met elkaar om te gaan.

© OC Rustenhove.be - Disclaimer